How to practise Qi Gong


Zhan Zhuang

  
standing like a pillar or pole


Shi San Shi Zhan Zhuang

  
13 methods of standing Qi Gong


Ba Duan Jin

  
8 brocade Qi Gong